Sidste nyt

Status ny havn
(23 Sep 2016)
 
Information fra Kolding Lystbådehavns bestyrelse...
 
 
 
 
Status i projektet Flytning af Lystbådehavn nord – Marina Syd – Marina City
 
Rammerne er nu lagt for udflytning af lystbådehavn nord og udvidelse af Marina Syd, kombineret med udvikling af en ny, bæredygtig bydel indeholdende attraktive boliger, erhvervs- og servicefunktioner, kultur- og fritidstilbud integreret med et aktivt sejler og vandsportsmiljø. 
 
Kolding Kommune har ansat en fuldtids projektleder (programleder) Torben Gade, Projektleder Marina City, arkitekt MMA. Torben skal de næste 3 år skal være tovholder på projektet.
 
Kommissoriet, inklusiv tidsplan er på vej til at blive godkendt og sendes til at alle bestyrelser, når den er på plads.
 
Der er vores håb, at denne informationsskrivelse vil afhjælpe en del af de mange spørgsmål der naturligvis dukker op i vores sejlermiljø. Vi indleder nu, over de næste 3 – 4 år, en lang, spændende og ressourcekrævende periode i et projekt som hen ad vejen vil kræve en vis smidighed af os alle, indtil vi står med en ny velfungerende marina. Vi vil løbende mundtligt og skriftlig informere alle medlemmer via de respektive klubber og via Kolding Lystbådehavn web. www.koldinglystbaadehavn.dk
 
En løbende dialog fremover med de fire klubber er vigtig. I første halvdel af 2017 vil vi indgå en nærmere dialog med de enkelte klubbestyrelser omkring disses specifikke ønsker og forslag til den kommende marinaens udformning og faciliteter.
 
I første omgang kan vi informere om de væsentligste emner fra kommissoriet.
 
 
Styregruppe
Der er nedsat styregruppe, der både refererer til bestyrelserne i havnen, lystbådehavnen og byrådet i Kolding Kommune.
 
Styregruppens medlemmer:
Direktør for By- og Udviklingsforvaltningen (styregruppens formand) 
Formand for Kolding Lystbådehavn
Næstformand for Kolding Lystbådehavn
Havnedirektør Kolding Havn
Områdechef for Plan, Byg og Ejendomme Kolding Kommune
 
På styregruppemøder deltager programleder, programsekretær og kommunikationschef (Kolding Kommune)
På et senere tidspunkt kan investor(-er) tilknyttes Styregruppen.
 
Foruden styregruppen vil der blive nedsat en koordineringsgruppe, en programgruppe og en række projektgrupper.
 
 
Maritime mål og fokusområder
Projektet stiler mod at indeholde den største og mest attraktive marina i Danmark, udenfor Københavnsområdet.
 
Området skal være en del af byen, og marinaen skal være for alle. Der skal generelt skabes attraktion via intensitet og aktivitet i bydelen, året rundt.
 
Marinaen skal være attraktiv for alle vandsportsudøvere i regionen, og der skal i projektet skabes attraktive miljøer for alle typer vandsportsaktiviteter, som er relevante for Kolding Fjord og Lillebælt.
 
Udviklingen af området skal ske med et fokus på, at der skal sikres en god adskillelse af marinadelen og boligdelen. 
 
Lejen på bådpladser skal være konkurrencedygtig i forhold til Trekantområdet.
 
En del af opgaven er at finde gode løsninger for vinteropbevaring af både.
 
Mål og fokusområder i forhold til erhvervshavnen:
En koordinering af erhvervshavnens udviklingsinteresser, –behov og mulige synergier i forhold til Marina City.
En afdækning og løsning af eventuelle miljømæssige konflikter mellem erhvervshavn og Marina City.
Et tidsplan for flytningen af Marina Nord til Marina Syd, og hermed frigivelse af arealet i nord.
 
 
Succeskriterier – foreløbig tidsplan
Det overordnede succeskriterium er, at der indenfor de kommende 3 år skabes det planmæssige grundlag og indhentes de fornødne myndighedstilladelser for udvikling af området, og at grundlaget for landindvinding er skabt. Dertil er 1. etape igangsat.
 
Derudover er der følgende succeskriterier:
1. Godkendelse af overflytningsplanerne for Kolding Lystbådehavns Marina Nord til Marina Syd (2017).
2. Godkendelse af udbudsformen og vilkår for denne (ultimo 2016).
3. Fastlæggelse af etapeopdeling og funktioner (ultimo 2016)
4. Godkendelse af rammerne for den fremadrettede planlægning i dialog med de statslige myndigheder (ultimo 2016/primo 2017).
5. Godkendelse af økonomimodel for det videre arbejde (2017).
6. Tilvejebringelse af det nødvendige beslutningsgrundlag for fremsættelse af ændringsforslag med anlægsbevilling til budget 2018 (sommeren 2017).
7. Fastlæggelse af marinaens udformning, herunder landfaste installationer i en designproces med områdets interessenter (første halvdel af 2017).
8. Godkendelse af diverse plandokumenter i forbindelse med kommuneplantillæg og VVM (2017 og 2018).
9. Godkendelse af udbudsvilkår vedr. det første grundudbud (2017/2018).
10. Godkendelse af lokalplanlægning for 1. etape og marinaen (lystbådehavnen) i dialog med de statslige myndigheder (2018/2019).
 
 
Effekten på kort sigt vil være: 
At grundlaget for projektering og udførelse af landvinding, byggemodning, marina og byggerier vil være skabt.
 
På længere sigt vil effekten være, at Kolding får en ny, bæredygtig bydel, som byder på moderne sejler- og vandsportsfaciliteter, attraktive boliger, erhvervs- og servicefunktioner, kulturelle og rekreative tilbud for borgere, brugere og turister – og som samlet set understøtter Koldings vision ”Vi designer livet”.
 
En anden vigtig effekt vil være, at Kolding Lystbådehavns brugere og vandsportsudøverne bakker op om flytningen og glæder sig til forandringen.
 
 
P.B.V
 
Henrik Søegaard
Næstformand KLH
 
Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722