Sidste nyt

Marina City – information for sejlere
(19 Dec 2018)


Marina City - illustrationsplan med de særlige funktioner for sejlerneVisionen for Marina City er at skabe Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Men hvordan bliver det at have sin båd liggende i Marina City? Hvordan bliver havnen indrettet? Hvad bliver prisen for en bådplads? Og hvornår kommer der til at ske noget. Alt det kan du læse mere om i denne artikel, som er målrettet nuværende og kommende sejlere. 

 
Herudover kan du finde masser af oplysninger om Marina City, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem Kolding Kommune, Kolding Havn og Kolding Lystbådehavn, på hjemmesiden 
www.kolding.dk/marinacity. Her finder du bl.a. en side med svar på ofte stillede spørgsmål.
 
Indretningen af den nye marina
Den nye marina bliver stor. Når de 500 pladser fra Lystbådehavn Nord flyttes sammen med de 500 pladser i Marina Syd, ender vi med ca. 1000 pladser. Hermed får vi den største lystbådehavn uden for hovedstadsområdet.
 
Men endnu vigtigere skal Marina City gerne blive landets mest attraktive marina, som kan certificere som en 5-stjerne marina efter det internationale BlueStar-system. Dette stiller store krav til faciliteter, udstyr, service og sikkerhed.
 
Faciliteter på land
På land skabes gode forhold for optagning/isætning, bådvask og bådoplag. Der bliver forskellige slæbesteder rundt i området, et par mastehaller nær mastekranerne, store pladser til bådoplag samt plads til bådhuse. På vand inddeles hele havneanlægget i områder med forskellige temaer, så der bliver plads til mange forskellige slags både og brugere.
 
Bådoplagsplads vest (1) bliver etableret over for Kløvervejs udmunding i Skamlingvejen. Fra et nyt signalreguleret kryds bliver der indkørsel til pladsen, som kan rumme ca. 200 både. Her kan også opføres bådhuse (2) i stil med dem, man ser på Middelfart Marina og i Aarøsund. I sommerhalvåret kan denne og de andre bådoplagspladser anvendes til sommerparkering, events og camping i forbindelse med stævner.
 
Bådoplagsplads midt (3) og øst (4) har plads til henholdsvis ca. 100 og 200 både. Del lille bådoplagsplads længst mod øst (5) har plads til ca. 50 både, men er også tænkt til autocamperparkering.
 
Marina City får to store havnepladser. Havneplads vest (6) med den nuværende kran bliver til søsætning og optagning ved havnens personale. Her anlægges også et stort slæbested for joller, kran til gummibåde samt en stor jolleplads. I forbindelse med denne havneplads etableres en stor, kontrolleret vaskeplads (7), med plads til seks både af gangen. 
 
Den østlige havneplads (8) er forbeholdt eksterne vognmænd til søsætning og bådoptagning. Her etableres også et dobbelt slæbested for trailerbåde. Begge havnepladserne vil have adgangskontrol med bomme eller sænkbare pullerter. Helt ude mod øst etableres et ekstra slæbested (9), beregnet for joller, kajakker, kanoer og lignende, som er godt at have ved store stævner, besværlige vindforhold osv.
 
På gode steder langs hele havnepromenaden bliver der indrettet siddesteder med borde/bænke, grillpladser, legepladser, motionsredskaber, cykelstativer, affaldspladser, af- og pålæsningssteder med korttidsparkering nær broerne, osv. 
 
Havnepromenaden indrettes med en flot belægning af teglklinker, store siddetrin ned mod vandet, masser af træer og en spændende belysning. Trapper og ramper leder ned til de enkelte broer. Terrasserne foran den eksisterende hovedbygning kan bevares eller fornyes efter behov.
 
Lystbådehavnen står for at opføre moderne servicebygninger med gode bade- og toiletforhold, vaskemuligheder, køkken og opholdsstue samt masteskure forskellige steder i området (10, 11 og 12).
 
Ved havneplads vest er der afsat plads til et nyt sejlsportscenter (13). De forskellige klubber kan involvere sig i centret, men de kan også blive, hvor de er i dag. Kolding Sejlklub har dog brug for nye faciliteter, når deres klubhus på Lystbådehavn Nord nedlægges. I det nye sejlsportscenter kan der udvikles et levende miljø med plads for alle mulige brugere og aktiviteter. Fremtidens klubhus kunne man kalde det.
 
Faciliteter på vand
Generelt bliver hele lystbådehavnen udstyret med flydebroer med god bredde. Fortøjning foregår på traditionel vis med agterpæle, suppleret med Y-bomme enkelte steder. Pladserne vender øst-vest, som normalt er bedst i forhold til vindretningen, når man skal lægge til og fra. Broerne udstyres naturligvis med el, vand, belysning, sikkerhedsudstyr m.m. 
 
Mod åen forlænges den eksisterende estakade - ”plankeværket” nede i vandet - men der kommer ikke flere bådpladser. Ud mod fjorden etableres en ny dækmole, som ligner den nuværende ydermole med gangbro. Landgangsbroerne fra land og ud på flydebroerne bliver med begrænset hældning, så de er gode at benytte. Vanddybden bliver generelt mindst 2,5 meter - et særligt område samt sejlrenden dog mindst 3,5 meters vanddybde.
 
Inderst i havnen etableres et småbåds- og fiskermiljø (14), med læ fra skoven - en slags fortsættelse af miljøet langs åen. Her bliver plads til fiskerskure til grej samt en servicebygning, udekøkken og måske en rygeovn.
 
De eksisterende broer G (15) og H (16) opretholdes, men sættes i stand efter behov.
 
Ved de eksisterende broer A, B, C, D og E er der i dag for lidt svajeplads (17). Derfor fjernes én af broerne. Bro A og bro E bibeholdes, hvor de er, men én af de tre øvrige fjernes, og afstanden gøres lige stor mellem de fire broer.
 
Østsiden af bro E (18) ændres til en særlig bro for handicapsejlads, sejlerskoler, matchracere, søpejdere, udstillingsbåde og flydende grejskure hertil. Handicapsejlerne får særlige kraner til personløft, og her bliver også særlige handicappladser for almindelige kølbåde.
 
Eksisterende bro F fjernes til fordel for et stort, centralt svajebassin (19), som vil være til stor glæde ved sejlsportstævner, træning for små optimistsejlere, manøvrering af skole- og handicapbåde, men også til arrangementer på vand (f.eks. kajakpolo), flydende bådudstillinger og andre særlige lejligheder. Ved f.eks. bådudstillinger kan bassinet lukkes af med flydebroer, så man kan gå rundt omkring bassinet.
 
Eksisterende bro I (eksisterende ydermole) (20) ombygges, så den langs den ene side bliver god til langskibsfortøjning af større skuder samt flere lag af gæstebåde, mens den anden side vil være velegnet til gamle træbåde.
 
De næste to broer (21) indrettes med særlig henblik på store motor- og sejlbåde og evt. katamaraner. Her er f.eks. elforsyningen kraftigere og vanddybden større.
 
Herefter kommer en række broer (22) med motor- og sejlbåde blandet mellem hinanden. De ret lange broer får knæk, med plads til udstyr, siddemuligheder og lignende.
 
For enden af én af broerne (23) etableres en flydende servicestation med tankanlæg for benzin/diesel, ladestandere for elmotorer, vand samt tømmestation for toilettanke. Her er plads til fire både ad gangen. Den eksisterende flydebro med tømmestation ved bro C opretholdes i øvrigt også.
 
Ydermolen ud mod fjorden (24) bliver i stil med den nuværende ydermole, som beskytter mod bølger og is. Langs indersiden heraf planlægges 12-15 moderne husbåde.
 
Den øst-vestgående sejlkanal (25) bliver meget bred (ca. 50 meter). Det giver god plads til både på vej ind og ud samt god plads til joller, når de har brug for at krydse. Den nye indsejling og sejlrenden (26) bliver rykket en del længere mod øst end i dag, og uddybes til mindst 3,5 meter.
 
Sejlere og andre aktive i forbindelse med fjorden
Lystbådehavnen og landfaciliteterne til lystbådehavnen er naturligvis først og fremmes beregnet for alle sejlerne, som her vil få fremragende forhold og top-moderne faciliteter.
 
Men området indrettes også således, at Marina City vil være et godt støttepunkt for de mange andre, som også er aktive på, i, under og omkring vandet og fjorden. Her bliver plads til nye klubhuse, grejhuse og lignende til de, som har lyst til at etablere sig her, særligt i Marina City’s østlige del, nær den kommende marinapark.
 
Og endeligt vil området naturligvis være attraktivt for gæstesejlere, autocampere, turister og byens borgere, som har lyst til at opleve fjorden og det maritime miljø.
 
 
Et blandet område
Marina City planlægges således, at det maritime integreres med boliger, maritime erhverv og service, samt rekreative faciliteter. Det er der klare fordele ved – f.eks. mere liv året rundt og tryggere omgivelser. Men det kan også give udfordringer. Hvad med f.eks. konflikter mellem både og boliger? Og hvad med parkering?
 
Risiko for konflikter mellem både og boliger?
Jo, der kan opstå konflikter på grund af f.eks. støj, udsigtsgener eller risiko ved bådhåndtering. Disse risici forebygges på forskellig vis. Noget handler om, hvordan vi indretter området, mens andet handler om, hvordan vi organiserer os.
 
Gennem indretningen er boligerne koncentreret på ca. 20 pct. af området. Grænsezonen mellem boliger og både er minimeret til delstrækninger på havnepromenaden og mod oplagspladserne, og der holdes pæn afstand i begge situationer.
 
Nærmest boligerne vil der kun blive oplagt mindre både og både uden mast, og bådoptagning og –transport tilrettelægges, så der er sikre og ordentlige forhold for både gående, cyklister, havnens medarbejdere og vognmændene.
 
I organiseringen handler det bl.a. om at skabe en kultur, hvor alle forstår, at de er naboer, og hvor man naturligt tager hensyn til hinanden. De, der flytter ind i Marina City ved naturligvis på forhånd, at de kommer til at bo ved en lystbådehavn. Og sejlerne ved, at godt sømandskab også gælder i en havn, så man f.eks. ikke efterlader fald, overtræk eller presenninger, som kan klapre og blafre i vinden. Endeligt etableres der et lokalråd af områdets brugere, som skal forebygge og tage fat på eventuelle konflikter.
 
Plads nok til parkering?
De to boligbebyggelser skal hver især sørge for parkering på egen grund – i alt ca. 400 reserverede pladser. Kommunen anlægger 300 offentlige parkeringspladser til sejlere, gæster i restauranter, turister m.m. Oplagspladserne til både benyttes i sommerhalvåret til bilparkering. Her er plads til 500-800 biler.
 
Da der planlægges transportveje mellem de vinteroplagte både, bliver der mulighed for at parkere nær sin båd, når den f.eks. skal klargøres efterår og forår.
 
Hvad vil det koste at have sin båd liggende i Marina City?
Priserne i Marina City skal være konkurrencedygtige i forhold til priserne i nabohavnene. Bestyrelsen i Kolding Lystbådehavn har besluttet, at prisen for en bådplads i løbet af en 5-årig periode skal stige i alt godt 20 pct. i forhold til 2017-priserne. Og dette er vel at mærke inkl. den almindelige årlige prisregulering på ca. 2 pct. Hermed vil en bådplads i Marina City med dens faciliteter i topklasse fortsat være klart billigere end det prisniveau, som findes i nabohavnene.
 
Der skal ikke betales nyt indskud som følge af flytning fra Nord til Syd eller andre interne flytninger.
 
Hvornår sker der noget?
Tidsplanen sigter mod at gå i gang med udgangen af 2019, så den udvidede lystbådehavn i Marina City kan tages i brug i løbet af 2021. Her er tale om en stram tidsplan, som kan ændre sig undervejs. Når den nye del er taget i brug, fortsættes med moderniseringen af det eksisterende lystbådehavneområde (broerne A til I) og havnepromenaden.
 
Oplagspladserne anlægges og tages løbende i brug. Vi starter med pladsen længst mod vest. 
 
Der vil blive lagt en omhyggelig plan for at gennemføre alle de forskellige arbejder, så generne begrænses mest muligt, og så tingene ikke trækker unødigt ud. Et besværligt forhold er, at de bløde bundforhold ud i fjorden betyder, at en del arealer skal have tid til at sætte sig, før de kan færdiganlægges. 
 
Som med så meget andet bygge- og anlægsarbejde bliver det bøvlet, støvet, mudret osv. Det kan ikke undgås, men der vil blive gjort meget for at begrænse generne. Til gengæld er resultatet helt sikkert værd at vente på, og for mange vil det også være spændende at følge med i arbejdet.
 
Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722